Laster Arrangementer

Utstilling: Sabine Popp – Relay (how to use a ship to press the button of a camera)

Sabine Popp – Relay (how to use a ship to press the button of a camera) i Visningsrommet USF

Åpningstider:

Tirsdag 3. – søndag 8. desember: kl. 12.00 – 18.00.

Program:

Tirsdag 3. desember kl.19.00: Common Notions – performance

Torsdag 5. desember kl.16.00: Performativ kollektiv lesning av Emanuele Coccias The Cosmic Garden. Påmelding til sabine-p@online.no

Lørdag 7. desember – finissage: Kl.16.00 foredrag ved marinbiolog Eli Rinde fra NIVA, Oslo, etterfulgt av åpen samtale. Avsluttes med performancen Common Notions.

Gratis adgang.

Om Relay

Visningsrommet vil være en mellomstasjon eller plattform i en pågående forhandling av perspektiver på skoger under havoverflaten, og har sitt utspring i prosjektet Agential Matter (Invisible Landscapes), som nå avsluttes som stipendiatprosjekt tilknyttet kunstakademiet ved tidligere KhiB/ KMD. Arbeidet er basert på reiser langs kysten for å oppsøke ulike steder, der observasjon av alger er drevet av ulike interesser for en ubestemt framtid. En sammenfletting av subjektiv erfaring og samfunnsmessige interesser.

Oppholdene som er kilden til materialet forstås som en intervenerende oppmerksomhet eller omsorg for prosessene som foregår i møtet mellom alger, kropper og objekter, for å spore sammenheng og gjensidig påvirkning. Porøsitet mellom delene gjør at de kan forme hverandre, trenge inn i hverandre.

Prosjektet har til en viss grad trekk av det dokumentariske, men der er ingen linear narrativ, og blikket skifter fra det distansert observerende til erfaringen av det intenst involverte. Fragmenter er tatt fra sin sammenheng, ut av sine respektive økologier, fra laboratoriet, taremottaket eller sjøen, de forskyves, isoleres og presenteres i visningsrommet, er like mye bare der, tilstede, som de er en henvisning til et annet rom og en annen diskurs – enten som elementer i performancen, eller som et billedarkiv som skal aktiveres ved å trekke linjer. Interessen ligger i det som skjer mellom delene, ikke i hva de enkelte elementene er. Rommet blir et laboratorium for undersøkelser av disse relasjoner. Det som foregår her er en forlengelse av reisen. Sjøen er rett utenfor døren.

Noen stortare høstes med båt fra Espegrend marinbiologisk stasjon ved Marsteinen, sør for Sotra, og prosesseres i rommet i løpet av dagene. Ankomst avhengig av værforhold.

Om Common Notions (confusion resumes outside a few squaremeters):

Da vitenskapen på alvor begynte å forme sin egen sfære på 1700-tallet, var det av betydning å vise eksperimenter for en utvalgt offentlighet som skulle vitne for det som virkelig skjedde. Sannheten skulle demonstreres. På liknende vis er publikum invitert til å vitne prosesser rundt et lite bord, mens talen reflekterer over handlinger som foretas for å nærme seg en forståelse av den verden vi lever i. Rommet er som et ekkokammer, der handlinger og ord fra videoopptak fra våtlaboratoriet på et forskningsskip gjentas og responderes på.

Om foredraget:

Eli Rinde er marinbiolog med 30 års erfaring fra studier om økologi og trusler knyttet til havets blå skoger som tareskog, ålegrasenger og korallalgebunn (også kalt ruglbunn). Disse er blant de viktigste leveområdene i havet. De har høyt biologisk mangfold og utfører verdifulle økologiske funksjoner som kommer menneskene til gode som rensing av vann, karbonlagring og klimaregulering. Eli har jobbet med å kartlegge hvor disse naturtypene finnes, hvilke arter de huser og hvordan skogene varierer langs kysten, fra nord til sør, fra ytre til indre kyst, og fra grunt til dypt vann. Hun har også studert hvordan høsting av tare påvirker tareskogene og hvordan utbredelsen til tareskog har endret seg de siste 30 årene. De viktigste fremtidige utfordringene omfatter hvordan man ivaretar mangfoldet og produksjonen i kystområdene som i økende grad brukes av mennesker. Eli har derfor de siste årene bidratt til tverrfaglig samarbeid med mål om å utforme, konstruere og teste naturbaserte løsninger i urbane kystområder.

Om lesningen:

The Cosmic Garden er et poetisk essay som prøver å vende om på det vi kanskje oppfatter som det vanlige maktforholdet i relasjonen mellom planter og mennesket. Emanuele Coccia er filosof og tilknyttet École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. Han har bl.a. utgitt boken The Life of Plants (2016 på engelsk) og forsker for øyeblikket på bildets normative makt.